توجه داشته باشید شما فقط ۱ مرتبه امکان ثبت اصلاحیه رایگان را دارید ، و از مرتبه دوم برای ثبت اصلاحیه میبایست از اصلاحیه تکرار اقدام و مبلغ ۲.۰۰۰ تومان پرداخت کنید .

اگر تا کنون برای آگهی خود اصلاحیه نزده اید از دکمه اصلاحیه اول ( رایگان ) و اگر اصلاحیه برای بار دوم به بعد است از دکمه اصلاحیه تکرار استفاده کنید .

ثبت اصلاحیه اول   ثبت اصلاحیه تکرار